:

Първо в AgroLife: Субсидиите за гъски и орли се намаляват до 95%

Първо в AgroLife: Субсидиите за гъски и орли се намаляват до 95%

Агроекологичните субсидии за изхранване на диви гъски и блатар, както и тези за орли и лешояди във фермерските ниви, ще бъдат чувствително намалени. Спадът ще премине над 95 на сто. Това показват първите разчети на Министерство на земеделието и храните, с които AgroLife разполага.

Къде ще се реже най-дълбоко?

Най-чувствително с 95,2% ще бъдат намалени субсидиите за превръщане на обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел (Aquila heliaca) или Египетски лешояд (Neophron percnopterus), в постоянно затревени площи. Субсидията ще намалее от 278 евро на 13,27 евро на хектар.(ВИЖ ТАБЛИЦАТА ПО-ДОЛУ.) По принцип тези помощи се дават на фермери, в чийто ниви гнездят царски орли или египетски лешояд. Субсидията за всеки декар се дава, ако фермерът превърне обработваемите си земи, които се местообитават от птиците, в постоянно затревени площи. Изискванията за получаване на европарите предвиждат през първата година от прилагането до 30 септември земеделците да осигурят засяване на площите с многогодишни житни тревни смески или пък с многогодишни житно-бобови тревни смески. 

Драстично ще бъдат намалени и субсидиите за ливадния блатар. Вместо първоначално обявените 109,93 евро на хектар, фермерите ще получават по 13,27 евро на хектар. Помощта ще бъде орязана с 87,9%. При тази схема фермерите получават субсидия, защото прибират житото от нивите след 31 юли и така пшеницата запазва гнездата на птиците през размножителния им период.

Орязани с над 87,2% ще са и субсидиите за местообитанията на червеногушата гъска. Намалението е от 103,68 евро на 13,27 евро на хектар. За да получат субсидии по тази схема фермерите поеха ангажимент половината от засятото им зърно да е в землища, в които гнездят дивите гъски. Няма изисквания обаче реколтата да се прибира по-късно.

Значително ще бъдат намалени и субсидиите за изхранването на останалите видове диви гъски - от 81,59 евро на хектар до 13,27 евро на хектар. Това е и схемата с най-голяма заявена площ 2 631 930 дка. Така излиза, че за всеки декар помощта ще е около 2,50 лв.

Намаление ще има и за субсидиите за затревяване на междуредията на лозя и трайни насаждения, а също и по схемата: "Изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи бразди напречно на склона".

Как се стигна до тази ситуация?

Преди броени дни стана ясно, че тихомълком наредбата за агроекологичните плащания е била поправена и вместо фиксиран размер на субсидията, министерство на земеделието е посочило, че помощта ще е "до първоначално обявената субсидия". Всъщност, наредбата е променена още през август и то изненадващо чрез промяна в преходните и заключителни разпоредби на друга наредба - за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. В Заключителните разпоредби е добавена преди всяка стойност на ставките за подпомагане „в размер до“, вместо „в размер на”. Практически с това само по себе си действие МЗХ създава предпоставка за намаляване на сумите на хектар, след като е завършила кампанията за подаване на заявления за подпомагане.

По принцип, в Програма за развитие на селските райони 2014-2020, одобрена от Европейската комисия, Министерство на земеделието и храните разписва правила, изисквания и размер на ставки за подпомагане на всички тези схеми, които са част от мярка 10 „Агроекология и климат“. Общият бюджет предвиден за мярката е в размер на 223 милиона евро до 2020 година.

Развръзката

На 8 октомври AgroLife публикува и писмо на аграрният зам.-министър Васил Грудев до шефа на фонд "Земеделие" Румен Порожанов, в което  е посочено, че по цялата Програма за селските райони 2014-2020 г. са заделени 20 млн. евро за поддържане на местообитания на защитени видове в обработваеми земи във времето от 2014 до 2020 г. Този нов общ бюджет и до момента го няма заложен в наредбата за агроекологичните плащания. В писмото си Грудев посочва още, че въз основа на предоставени данни за допустимите площи и наличния бюджет ще бъде определен размера на годишното агроекологично плащане за 2015 година за отделните дейности по мярка № 10 "Агроекология и климат". Земеделците обявиха, че ще съдят фонд "Земеделие" за промяна на наредбата след като вече са кандидатствали по нея.

В момента фонд "Земеделие" прави на място в нивите проверки на заявените площи, ако някои от кандидатите не са спазили изискванията за местообитания на птиците е възможно да отпаднат от схемите и драстично орязаните ставки минимално да се повишат.

Намаление на ставките за подпомагане след изменение на Наредбата

Направление

Заявена площ в ха за Кампания 2015

Ставка по Наредба от 02.2015 г.

 

ха/евро

Ставка по Наредба от 08.2015 г.

ха/евро

Намаление в проценти

Засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи

263 193

81,59

13,27

-83,7%

Засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитанията на червеногушата гъска

190 66

103,68

13,27

-87,2%

Прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на ливадния блатар (Circus pygargus)

19 037

109,93

13,27

-87,9%

Превръщане на обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел (Aquila heliaca) или Египетски лешояд (Neophron percnopterus), в постоянно затревени площи

69

278,00

13,27

-95,2%

Превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи

15 740

315,00

60,37

-80,8%

Затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения

10 574

156,00

60,37

-61,3%

Изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи бразди напречно на склона

58

142,00

60,37

-57,4%

 

07:00ч. 03.11.2015г.
В

Ливадният блатар е хищна птица и не се храни с паднало зърно до късна есен... Оттам нататък нямаше нужда да чета останалата глупост

Вие сериозно ли ?
12:25ч. 04.11.2015г.
В

Ливадният блатар е хищна птица и не се храни с паднало зърно до късна есен... Оттам нататък нямаше нужда да чета останалата глупост

Вие сериозно ли ?
12:26ч. 04.11.2015г.
С

Ливадният блатар яде животинки, които се хранят със зърно. За да има какво да яде блатарът, трябва и животинките да се множат като ядат зрънце. Кое не разбрахте?

Стефан
21:38ч. 04.11.2015г.
И

Мярката за блатара - цели да не се разрушават гнездата му - до 31 юли, а за гъската е за изхранването й през зимата.

Инж. Йорданов
16:01ч. 13.11.2015г.

Оставете коментар: