Внимание, фермери:

Селскостопански машини втора употреба излизат на пазара

Селскостопански машини втора употреба излизат на пазара

Земеделското министерство публикува проект на Наредба за реда, който определя пускането на пазара на употребявана селскостопанска техника.

Проектът е внесен от заместник-министър Георги Костов по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Текстът определя дейностите по изпитване и сертифициране на употребяваната техника. Те ще се извършват от центровете в Русе и Пловдив.

Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице ще издават удостоверение за съответствие на употребяваната техника.

Собствениците на селскостопански машини подават в центровете за изпитване и сертифициране към министерството заявление по образец.

Към него трябва да се приложи и документ за платена такса по тарифата, определена в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

 

Вижте целия проект

ЗА РЕДА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА УПОТРЕБЯВАНА ТЕХНИКА ПО ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА

Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за пускане на пазара на употребявана земеделска, горска техника, включително превозни средства и машини за земни работи, наричани по нататък "техника".

(2) Наредбата не се отнася за нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, за които има изисквания за одобряване на типа.

Чл. 2. (1) При пускане на пазара употребяваната техника подлежи на изпитване и оценка за съответствие с приложимите изисквания за безопасност.

(2) Изпитването и оценката ал. 1 се извършват от центровете за изпитване и сертифициране към Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Чл. 3. (1) Собствениците на употребявана техника подават до центровете за изпитване и сертифициране към МЗХ заявление за извършване на изпитване и оценка за съответствие по образец съгласно приложение № 1.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага документ за платена такса по тарифата по чл. 17, ал. 1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Чл. 4. (1) Употребяваната техника се предоставя за извършване на изпитване и оценка за съответствие: 1. напълно комплектувана, в работоспособно състояние, изправна, регулирана, функционално годна, заредена с гориво, а несамоходната техника при необходимост агрегатирана към подходящо енергетично средство; 2. управлявана от правоспособен оператор или водач; 3. придружена с инструкция за експлоатация на български език.

(2) Когато методите на изпитване изискват това, техниката по ал. 1 се предоставя на територията на центровете за изпитване и сертифициране към МЗХ.

Чл. 5. (1) При представена за изпитване и оценка техника без идентификационен номер, чийто оригинален идентификационен номер може да се установи, възстановяването се извършва по ред, определен със заповед на министъра на земеделието и храните.

(2) Тракторни ремаркета, на които няма нанесен от производителя идентификационен номер, се регистрират с номер, определен с констативен протокол съгласно приложение № 2.

(3) Центровете за изпитване и сертифициране към МЗХ подържат регистър на възстановените идентификационни номера по реда на ал. 1 и 2.

Чл. 6. (1) Когато при извършване на изпитване и оценка за съответствие се установят несъществени несъответствия, същите се отстраняват от заявителя на място.

(2) Когато при извършване на изпитване и оценка за съответствие се установят съществени несъответствия, се издава констативен протокол по образец съгласно приложение № 3, за отстраняването им в двуседмичен срок.

Чл. 7. (1) За резултатите от изпитването и оценката за съответствие се съставя протокол по образец, който се утвърждава със заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице.

(2) Когато заключението от изпитването и оценката за съответствието е положително, министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжносто лице издава удостоверение за съответствие по образец съгласно приложение № 4 и протокол за техническа идентификация съгласно приложение № 5.

(3) Когато заявителят не отстрани констатираните несъответствия в срока по чл. 6, ал. 2, се съставя протокола по ал. 1, без да се издава удостоверение за съответствие и протокол за техническа идентификация.

(4) Протоколът по ал. 3, ведно с окомплектованата административна преписка по заявлението за изпитване и оценка на съответствието се изпраща в Министерство на земеделието и храните.

(5) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него лице, въз основа на документите по ал. 4 постановява отказ, който се съобщава на заявителя и може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс

 

Допълнителна разпоредба

  • 1. По смисъла на тази наредба:
  1. "Изпитване" е дейност, при която се измерва стойността на параметър.
  2. "Оценка за съответствие" е дейност, при която се установява наличието на характеристика, съответстваща или несъответстваща на изискванията за безопасност.
  3. „Пускане на пазара на употребявана техника, включително превозни средства и машини за земни работи“ е всяка доставка на употребявана техника и дистрибуция или използване на пазара в процеса на търговска дейност.
  4. "Употребявана техника" е техника, образци от която са били пуснати в употреба и регистрацията й по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и/или Закона за движение по пътищата е била прекратена, както и техника, внесена като употребявана, от трети страни. Заключителни разпоредби
  • 2. Наредбата се издава на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
  • 3. Тази наредба отменя Наредба № 24 от 2006 г. за реда за пускане на пазара на употребявана земеделска и горска техника и машини за земни работи (обн., ДВ, бр. 21 от 2006г.; изм., бр. 65 от 2011 г. и бр. 65 от 2012 г.).
  • 4. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
22:59ч. 19.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.