:

Срокове по европрограми - стартиращи, изтичащи, удължени  

Срокове по европрограми - стартиращи, изтичащи, удължени  

Мярка 4.2 за преработка на земеделска продукция по ПРСР 2014-2020 стартира през ноември

Първият прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще бъде отворен в средата на месец ноември и ще продължи около 3 седмици.

Бюджетът на приема ще бъде около 150 млн. евро, като очакванията са, че проектните предложения отново ще надхвърлят предвидените средства.

Подпомагане по мярката ще се предоставя за инвестиции в преработката/маркетинг на продукти от следните първични производствени сектори:

 1. Мляко и млечни продукти,

 2. Месо и месни продукти,

 3. Плодове и зеленчуци, включително гъби,

 4. Пчелен мед,

 5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти,

 6. Растителни и животински масла и мазнини,

 7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,

 8. Готови храни за селскостопански животни,

 9. Гроздова мъст, вино и оцет,

 10. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

 

Приемът по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" се отлага за началото на 2016 г.

Следващият прием на проекти по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще стартира в първото тримесечие на 2016 г.

Според предварително обявения индикативен график на Министерството на земеделието и храните, прием по мярката се очакваше да има през ноември тази година, за проекти свързани с напоителни системи.

Вероятната причина за отлагането на мярката е забавянето на Анализа от страна на Световната банка за хидромелиоративния сектор.

Бюджетът за този прием по мярка 4.1 ще бъде около 100 – 150 млн. евро и ще е както за инвестиции в хидромелиоративни съоръжения, така и за стандартни инвестиции в земеделските стопанства.

През ноември 2015 г. МЗХ ще публикува официално индикативен график за прием на проекти по ПРСР за следващата година.

 

Удължен е срокът за изпълнение на проекти по ПРСР 2007 – 2013 до 15 октомври

Във връзка с приключване на програмния период 2007-2013 по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) се предвиждат изменения в крайните срокове за изпълнение на инвестициите и подаване на заявки за плащане.

По всички договори със срок на изпълнение на инвестицията 15.09.2015 г., крайният срок за изпълнение на договора се променя на 15.10.2015 г. Изменението ще важи за договори по всички мерки от ПРСР 2007-2013 г. Промяната няма да се прилага за договори, по които срокът на изпълнение е различен от 15.09.2015 г.

По този начин бенефициентите по ПРСР ще могат да продължат да работят по приключването на проектите си след 15 септември, но всички отчетни документи за плащане следва да бъдат подадени в Държавен фонд „Земеделие” не по-късно от 15 октомври.

Промените ще влязат в сила с изменение на всички наредби, регламентиращи прилагането на мерките от програмата.

Важно е да се уточни, че след влизане в сила на промените, не е необходимо договорите да бъдат анексирани. Това ще се извършва служебно от Разплащателната агенция и не се налага бенефициентите да подават искания за удължаване на срока на договора.

По evroprogrami.com

19:39ч. 26.09.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.