До 25 000 евро субсидия:

Стартира електронен прием на проекти от млади фермери

Стартира електронен прием на проекти от млади фермери

На 15 март 2018 г. стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани"от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014-2020 г., съобщи министерството на земеделието.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения, е 22 000 000 евро. Максималният размер на субсидиите е до 25 000 евро за един проект. Проектни предложения могат да подават стопани на възраст между 18 и 40 години

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 14.06.2018 г. 

Интересът по тази подмярка е засилен. Общият брой на постъпилите в първия прием заявления за подпомагане беше 2664, като сключените договори са 1359 бр., припомня земеделското министерство.

Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адресhttp://eumis2020.government.bg/. За подаването на документите по интернет е нужен електронен подпис.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Въпросите се задават на електронната поща: rdd@mzh.government.bg., допълват от агроведомството.

Допустими за кандидатстване са млади стопани с икономически размер на стопанството в стандартен производствен обем между 8000 и 16 000 евро годишно. Те трябва да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя, а ако са животновъди – да са собственици и/или наематели на сградите и помещенията.

Няма да се допускат кандидати, получили финансиране по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, както и по 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, а също 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“. Изключени от участие са и млади фермери, получили вече средства за създаване на стопанства в предишния програмен период.

16:37ч. 16.03.2018г.

Вие може да оставите първия коментар.