:

МЗХ предлага три варианта за удължаване срока на заявленията за Кампания 2016

МЗХ предлага три варианта за удължаване срока на заявленията за Кампания 2016

Публикуваме изцяло документа от официалната интернет страница на Министерството на земеделието и храните, озаглавен "Период на подаване на заявления за подпомагане за кампания 2016" (аналитичен работен документ):

За България е важно да се приеме своевременно решение дали се налага удължаване на периода за подаване на заявления като се преценят всички положителни и отрицателни последици от такова решение.

Удължаването на срока ще наложи промяна в Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, което изисква съответния времеви период за формално съгласуване на изменените текстове и последващото им обнародване в Държавен вестник.

Възможни варианти на действие при вземане на национално решение относно удължаване на срока на подаване на заявления за Кампания 2016 и потенциални последствия от съответното решение:

I ВАРИАНТ – без удължаване на срока – краен срок 16 май 2016 г. (без санкция) и краен срок 10 юни 2016 г. (с 1% санкция за всеки просрочен работен ден след 16 май 2016 г.)

Продължават се условията на прилагане, които са предварително обявени в началото на Кампания 2016 и в рамките на проведената информационна кампания.

Не се променя действащото законодателство.

Запазват се периодите на задържане на животните по схемите за обвързана подкрепа за животни (80 дни – т.е. за 2016 г. от 11 юни до 29 август 2016 г.) и схемата за преходна национална помощ за овце и кози (100 дни – т.е. за 2016 г. от 11 юни до 18 септември 2016 г.) съобразно обявените дати в информационната кампания.

Запазва се предварително обявената дата, на която кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) следва да отглеждат 70% от референтните животни в стопанството си (за 2016 г. – 10 юни 2016 г.)

Възможност за извършване на навременен контрол по условията за допустимост по схемите и продължаване на графика на изплащане на подпомагането, прилаган до 2016 г.

II ВАРИАНТ – частично удължаване на срока – краен срок 31 май 2016 г. (без санкция) и краен срок 27 юни 2016 г. (с 1% санкция за всеки просрочен работен ден след 31 май 2016 г.)

В хода на кампанията се изменят условията на прилагане, които са предварително обявени в началото на Кампания 2016 и в рамките на проведената информационна кампания.

Необходимост от промяна в действащото законодателство.

Променят се периодите на задържане на животните по схемите за обвързана подкрепа за животни (80 дни – т.е. при удължаване на срока за 2016 г. от 28 юни до 15 септември 2016 г.) и схемата за преходна национална помощ за овце и кози (100 дни – т.е. за 2016 г. от 28 юни до 5 октомври 2016 г.) съобразно обявените дати в информационната кампания.

Променя се предварително обявената дата, на която кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) следва да отглеждат 70% от референтните животни в стопанството си (за 2016 г. – 27 юни 2016 г.)

Създават се определени трудности за извършване на навременен контрол по условията за допустимост по схемите и продължаване на графика на изплащане на подпомагането, прилаган до 2016 г.

Възможност за определено затруднение при графика на контрола на условията за диверсификация на културите (периода на контрол следва да бъде от 15 май до 15 юли независимо от сроковете за подаване на заявления).

На земеделските стопани се предоставя повече време за запознаване с условията за подпомагане и вземането на решение за схемите, по които да кандидатстват.

Опасност от забавяне на графика за обработка на заявленията в т.ч. извършване на анализ на риска, кръстосани проверки, изпращане на уведомителни писма за застъпвания, разрешаване на казусите със застъпвания, което съответно ще рефлектира с възможно забавяне на датата на изплащане на подпомагането към земеделските стопани.

III ВАРИАНТ – максимално удължаване на срока – краен срок 15 юни 2016 г. (без санкция) и краен срок 11 юли 2016 г. (с 1% санкция за всеки просрочен работен ден след 15 юни 2016 г.)

В хода на кампанията се изменят условията на прилагане, които са предварително обявени в началото на Кампания 2016 и в рамките на проведената информационна кампания.

Необходимост от промяна в действащото законодателство.

Променят се периодите на задържане на животните по схемите за обвързана подкрепа за животни (80 дни – т.е. при удължаване на срока за 2016 г. от 12 юли до 29 септември 2016 г.) и схемата за преходна национална помощ за овце и кози (100 дни – т.е. за 2016 г. от 12 юли до 19 октомври 2016 г.) съобразно обявените дати в информационната кампания.

Това автоматично означава, че бенефициентите по схемата за преходна национална помощ за овце и кози в никакъв случай няма да имат възможност да получат субсидии на 16 октомври 2016 г., тъй като периодът на задържане няма да е изтекъл.

Променя се предварително обявената дата, на която кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) следва да отглеждат 70% от референтните животни в стопанството си (за 2016 г. – 11 юли 2016 г.)

Създават се съществени трудности за извършване на навременен контрол по условията за допустимост по схемите и продължаване на графика на изплащане на подпомагането, прилаган до 2016 г.

Възможност за съществено затруднение при графика на контрола на условията за диверсификация на културите (периода на контрол следва да бъде от 15 май до 15 юли независимо от сроковете за подаване на заявления).

На земеделските стопани се предоставя повече време за запознаване с условията за подпомагане и вземането на решение за схемите, по които да кандидатстват.

Опасност от забавяне на графика за обработка на заявленията в т.ч. извършване на анализ на риска, кръстосани проверки, изпращане на уведомителни писма за застъпвания, разрешаване на казусите със застъпвания, което съответно ще рефлектира с възможно забавяне на датата на изплащане на подпомагането към земеделските стопани.

16:23ч. 06.05.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.