Полезно за производителите:

Тръгват европарите за грозде и вино

Тръгват европарите за грозде и вино

Европарите за преструктуриране на лозята тръгват от 15 декември, съобщиха от Изпълнителната агенция по лозата и виното. "Съгласно т. 3 от Заповед № 12-425/01.12.2015 на изпълнителния директор на ИАЛВ, информираме всички вино- и гроздопроизводители, че предстои прием на заявления за издаване на удостоверение за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014 – 2018.

Приемът на заявления ще започне от 08:00 часа на 15.12.2015 г. (вторник)", посочиха от ведомството на Красимир Коев.  

Съгласно упоменатата по-горе заповед са утвърдени нови образци на документи, свързани с издаването на удостоверения за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“, които могат да бъдат открити на Интернет страницата на ИАЛВ. AgroLife също ги прилага:


Изпълнителната агенция по лозата и виното ще приема целогодишно заявления за издаване на удостоверение за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014 – 2018, добавят от агенцията.

По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се подпомагат следните дейности:

 1. конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната чрез:

а) презасаждане без промяна на местонахождението на лозята;

б) присаждане;

 1. преструктуриране на лозята чрез:

а) презасаждане с промяна на местонахождението на лозята;

б) засаждане с права от националния резерв;

 1. подобряване на техниките за управление на лозята чрез:

а) смяна на формировката със или без смяна на подпорната конструкция;

б) изграждане на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения, включително новосъздадени;

в) смяна на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения;

г) изграждане на съоръжения за борба с ерозията в следните форми:

аа) изграждане на противоерозионна агротехника;

бб) изграждане на подземни колектори за дренаж;

вв) изграждане на шахти и канали за отводняване;

гг) изграждане или реконструкция на тераси;

д) изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване.

За дейностите по т. 1, буква „а“ и т. 2, буква „а“ одобрените кандидати получават обезщетение за загуба на доход в една от следните форми:

 1. разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения за определен период от време (право на отложено изкореняване), който не надвишава три години, до края на преходния режим за правата за засаждане;
 2. парично обезщетение – предназначено да компенсира загубата на приходи в периода до встъпване в плододаване на новосъздадените лозови насаждения за определен период от време, който не надвишава две години, с цел полагане на грижи за същите и опазване на околната среда.

Максималният срок за изпълнение на дейностите е до края на втората винарска година, следваща годината на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, сключен между одобрения кандидат и ДФЗ.

Недопустими за подпомагане по мярката са следните дейности:

 1. презасаждане на лозарски парцел със същия винен сорт и същите разстояния на засаждане, представляващо обичайно обновление на лозята, които са приключили естествения си жизнен цикъл;
 2. защита от щети, нанесени от диви животни, чрез изграждане на огради или с активна защита, която включва човешки звуци;
 3. защита от щети, нанесени от птици, чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи, закупуване на машини за плашене на птици или с активна защита, която включва човешки звуци;
 4. защита от градушка чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи;
 5. изграждане на прегради/стени срещу вятър;
 6. изграждане на пътища в рамките на лозовото насаждение или които водят до него;
 7. подмладяване на лозовите насаждения и попълване на празни места от пропаднали растения с нов посадъчен материал (подсаждане);
 8. смяна на формировката от един вид в същия в зависимост от височината на стъблото – нискостъблени, средностъблени и високостъблени;
 9. смяна на формировката на лозя, по-млади от 5 години, считано от годината, следваща годината на засаждане, и/или лозя без напълно формирани кордони, рамена и плодни звена;
 10. преструктуриране и конверсия на винени лозя, които не отговарят на определението за добро агротехническо състояние. 

Финансова помощ не се предоставя за:

 1. разходи по закупуване на оборудване и съоръжения втора употреба;
 2. данък добавена стойност (ДДС);
 3. лизинг;
 4. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховки;
 5. банкови такси, разходи за гаранции, плащане и рефинансиране на лихви;
 6. принос в натура;
 7. плащане в брой (с изключение на разходи за трудови възнаграждения, пряко свързани с осъществяването на дейностите по договора);
 8. осигурителни вноски по трудови възнаграждения;
 9. разходи, извършени преди подписването на договора с Държавен фонд „Земеделие“;
 10. хонорари за консултантски услуги, разходи за управление на проекта;
 11. закупуване на стопански инвентар, селскостопанска техника, транспортни средства;
 12. ежедневно управление на лозарското стопанство.
10:11ч. 03.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.