По договорите за инвестиции:

Уведомете писмено Фонд "Земеделие" за стартирането на проекта си

Уведомете писмено Фонд

Девет месеца е срокът за ползвателите на финансова помощ по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Държавен фонд „Земеделие“ напомня, че съгласно сключените договори по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г., ползвателите на финансова помощ са длъжни да започнат реалното изпълнение на инвестицията в срок не по-дълъг от девет месеца от датата на подписване на договора, ако инвестицията не включва строително-монтажни работи (СМР).

Изпълнението на проекта трябва да започне в срок до 12 месеца от подписването на договора, ако инвестицията включва СМР.

Бенефициентите трябва да уведомят писмено ДФ „Земеделие“, че са започнали изпълнението на проектите си, като представят:

- документ за извършено авансово или частично плащане в размер не по-малък от 20 на сто от размера на одобрената финансова помощ,

- издадена фактура за сума над посочения размер,

- подписани приемно-предавателни протоколи за извършени дейности по проекта на стойност не по-малка от посочената и други.

Документите трябва да бъдат изпратени с придружително писмо в свободен текст, в което изрично да се посочва номерът на договора, сключен с Фонда, на адрес: 1618 София, бул. "Цар Борис ІІІ" 136, Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, Дирекция "Оторизация на плащанията по ПМРСР", отдел "Методология и мониторинг".

ДФ „Земеделие“ прекратява едностранно и без предизвестие договора по подмярката в случай, че: бенефициентът не започне изпълнението на одобрената инвестиция в определените срокове; не изпълни задължението си да предостави писмено доказателства за начало на инвестицията или доказателствата са на стойност по-малка от 20 на сто от размера на одобрената финансова помощ по договор или анекс.

В тези случаи ползвателят дължи на Фонда обезщетение в размер на полученото по договора плащане, както и неустойка в размер на законната лихва върху получена сума, считано от датата, на която изтича срокът за стартиране на изпълнението на инвестицията.

Когато няма извършено плащане по договора се дължи неустойка в размер на 5% от размера на одобрената финансова помощ.

Ползвателят не дължи неустойка, ако до изтичане на шест месеца от сключването на договора по подмярка 4.1 уведоми Фонда, че се отказва от помощта и желае договорът да бъде прекратен. 
23 март 2016 г.                              Държавен фонд „Земеделие“

 

12:22ч. 23.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.