:

Указания на НАП за регистрация на съдовете за гориво

Указания на НАП за регистрация на съдовете за гориво

 

НАП публикува указания към земеделските производители, които трябва да регистрират съдовете си за гориво пред приходната агенция. Ето какво съдържат те:

 

Как земеделските производители да подадат повторно данни в НАП за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди

От 30 октомври 2015 г. е в сила задължение за лицата по чл. 3, ал. 11 от Наредба № Н-18/2006 г., които са регистрирани като земеделски производители, да подадат повторно данни в Национална агенция за приходите за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди. Данните се подават по реда на глава девета „б“ от наредбата еднократно, независимо от предходно подадените такива, в едномесечен срок от влизане в сила на задължението, т.е. до 30 ноември 2015 г., включително.

Подаването на данни се извършва чрез е-услуга „Подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди, съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС“.

І. За да се извърши повторно подаване на данни, задълженото лице трябва:

1. Да избере функция „Корекция на първоначално подадените данни“. Функцията допуска използването на два бутона:

1.1. Бутон „Промяна на данни за изразходвано гориво и КИД“- с него може да се променят подадените данни в полетата за изразходвано количество гориво за предходната година и данните в полето за код на икономическата дейност;

Променените данни се потвърждават с бутон „Потвърди“, след което се изпращат към НАП с бутон „Изпращане на данните към НАП“.

1.2. Бутон „Промени“, намиращ се в колона „Действие“ - на реда на всеки от подадените съдове/съоръжения в секция „Местонахождение и описание на съда/съоръжение“ – с него може да се променят подадените данни за всеки съд/съоръжение.

Променените данни се потвърждават с бутон „Потвърди“, след което се изпращат към НАП с бутон „Изпращане на данните към НАП“.

 

2. При избор на бутон „Промени“ към съотвения съд/съоръжение, лицето може да потвърди или ако е необходимо да отрази промяна в данните за съда/съоръжение.

Потвърждаване на данните (и ако е необходимо – промяна на данните) се извършва като на всяка стъпка от лицето се избира бутона “Потвърди”.

Лицето задължително трябва да завърши промяната или потвърждаването на данните за съда/съоръжението с бутон “Потвърди“ и изпращане на данните към НАП за съда/съоръжението чрез бутон “Изпращане на данните към НАП”. Ако не се спази този процес промени няма да бъдат отразени.

Всяко лице може да провери и да проследи дали е подало повторно данни към НАП като използва “Справка за подадените към НАП данни за съдове/съоръжения”. В тази справка в секцията “Местонахождение и описание на съда/съоръжението” в колоната “Дата на последна корекция” се визуализира датата и часа, на която е извършена и изпратена последната корекция на данните за съответния съд/съоръжение от лицата.

При наличие на няколко съда/съоръжения лицето е длъжно да продължи с следващото от списъка и да потвърди и изпрати към НАП данните.

При неспазване на описания ред и начин на изпращане на цялата информация, данните не се считат за подадени към НАП.

ІІ. За да се извърши повторно подаване на данни и/или да се добави/отпише съд/съоръжение, задълженото лице трябва:

1. Да избере функция „Подаване на данни при промяна в обстоятелствата, подаване на нов съд/съоръжение, отписване на съд/съоръжение“. Визуализират се подадените данни и трите бутона: Бутон „Промяна“, Бутон „Добавяне на нов съд/съоръжение“ и Бутон „Отпиши“.

1.1. Бутон „Добавяне на нов съд/съоръжение“ позволява да се подадат данни за нов съд/съоръжение, когато се придобива такъв. Въвеждат се данни в секция „Местонахождение и описание на съда/съоръжение“ и след потвърждаване се изпращат към НАП с бутон „Изпращане на данните към НАП“.

1.2. Бутон „Промяна“ позволява да се правят промени в подадените данни за местонахождение на съда/съоръжението, вида и предназначението на горивото, регистрационния номер на стопанисваната мобилна цистерна за зареждане, както и датата (годината), от която се стопанисва съдът/съоръжението. Променените данни се потвърждават и изпращат към НАП с бутон „Изпращане на данните към НАП“.

1.3. Бутон „Отпиши“ позволява да се отпише съд/съоръжение, например когато съдът/съоръжението е продаден/о, повреден/о, бракуван/о или по друга причина, налагаща спиране използването на съда. След потвърждаване данните за отписване се изпращат към НАП с бутон „Изпращане на данните към НАП“.

Добавяне на нов съд/съоръжение, промяна или отписване на съд/съоръжение се извършва като на всяка стъпка от лицето се избира бутона “Потвърди”.

Лицето задължително трябва да завърши горните операции с бутон “Потвърди“. Изпращане на данните към НАП за съда/съоръжението се извършва чрез бутон “Изпращане на данните към НАП”. Ако не се спази този процес промени няма да бъдат отразени.

Всяко лице може да провери и да проследи дали е подало повторно данни към НАП като използва “Справка за подадените към НАП данни за съдове/съоръжения”. В тази справка в секцията “Местонахождение и описание на съда/съоръжението” в колоната “Дата на последна корекция” се визуализира датата и часа, на която е извършена и изпратена последната корекция на данните за съответния съд/съоръжение от лицата.

 

III. Повторното подаване на данни чрез функция „Корекция на първоначално подадените данни“ по точка I и чрез функция „Подаване на данни при промяна в обстоятелствата, подаване на нов съд/съоръжение, отписване на съд/съоръжение“ по точка II се визуализира във функция „Справка за подадени към НАП данни за съдове/съоръжения“ в колона „Дата на последна корекция“.

 

Важно!

1.) Актуални са последно подадените данни.

2.) Ако, задълженото лице няма подадени данни към НАП следва да спази реда описан

в т. 5 от Указанията за ползване на е-услуга „Подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди, съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС“.

 

20:57ч. 02.11.2015г.
M

Buy Valtrex Cheap No Prescription [url=http://cialibuy.com]cialis vs viagra[/url] Il Viagra Serve Buy Generic Viagra With Gift Card Priligy Dapoxetine Without A Prescription

Matpalley
11:14ч. 16.09.2018г.
r

[url=https://hcialischeapc.com/]best place to buy cialis online[/url]

rinnini
10:11ч. 02.04.2021г.

Оставете коментар: