Нови харчове:

Фермерите трябва да плащат на спец по растителна защита за стопанства над 5 декара

Фермерите трябва да плащат на спец по растителна защита за стопанства над 5 декара
Земеделските производители съвсем скоро ще трябва да плащат допълнителни средства за заплата на специалист с висше образование по “растиеневъдство” или “растителна защита”, за да борят неприятелите по растенията им.
 
Това става ясно от Проект на Наредба за опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители, изготвена от екипа на аграрния зам.-министър Цветан Димитров.
 
“За извършване на дейностите по опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители земеделските стопани, чиито стопанства са с площ по-голяма от 0,5 хектара( 5 декара – б.р.), са задължени да осигурят лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растениевъдство“ или „Растителна защита”, гласи точният текст на наредбата.
 
Уточнява се, че контролът на икономически важни вредители се извършва с цел “предотвратяване и/или ограничаване появата на вредителите по растенията и растителните продукти, за да се избегнат значителни повреди на растенията, и значителни загуби наземеделската продукция, за да се гарантира безопасността и качеството й”
 
Наредбата отваря и чисто нов бизнес в земеделието – частни консултантски услуги по растителна защита. Новите субекти трябва да консултират земеделските производители в борбата им срещу неприятелите по растенията.
 
“Консултантски услуги за интегрирано управление на вредители се предоставят от лица, които имат три години професионален опит в областта на растителнатаbзащита и са вписани”  в държавен регистъра по Закона за защита на растенията. Уточнява се, че консултантът – физическо лице “може да предоставя фактически консултации за земеделски стопанства, находящи се в агроекологичните райони на територията на една област.
 
Изключение се допуска в случаите, когато земеделското стопанство е разположено на граничещи агроекологични райони.
 
И оше в 7-дневен срок от сключване на договор със земеделски стопанин, консултантите имат задължение писмено да уведомят съответната Областна дирекция по безопасност на хранитеи да представят заверено копие от договора в частта му относно местонахождението на земеделските площи в агроекологичните райони, вида на културите и срока на договора.
 
Консултантите трябва да провеждат системни и постоянни наблюдения на икономически важните вредители чрез маршрутни и масови обследвания на земеделските площи. Своевременна диагностика на вредителите, които се установяват в стопанството.
 
Те трябва да предоставят своите консултации в писмен вид, в два екземпляра, един от които за земеделския стопанин.
 
Консултацията трябва да съдържа
- констатация за появата, разпространението, плътността, развитието и степента на нападение по видове вредители за всяка земеделска култура в стопанството;
- предложение за предприемането или непредприемане на растителнозащитни мероприятия за отделните площи в стопанството,
- определяне на метода за контрол на икономически важните вредители за всяка култура в стопанството, определяне на срокове за контрол на вредителя, посочване на конкретен продукт за растителна защита по култури и определяне на необходимата доза,
 
В обхвата на консултацията се включва и изготвянето и представянето в ОДБХ на протокол за наблюдение, обследване и диагностика и уведомление за достигнат праг на вредност.
12:36ч. 03.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.