:

Според проект в НС - Фермерите да имат 21 браншови организации

Според проект в НС - Фермерите да имат 21 браншови организации

Те ще заменят досегашните асоциации и други сдружения и ще бъдат обединени в камари на производители и на преработватели на земеделска продукция.

Законопроект за браншовите организации на земеделските производители и преработватели на земеделска продукция е внесен от председателя на парламентарната комисия по земеделие Румен Христов и негови колеги.

Според вносителите с този закон се цели да бъдат идентифицирани браншовите организации, да се стимулира сдружаването, по-добре да се регламентират отношенията на бизнеса с изпълнителната власт.

В глава четвърта - Браншови организации на земеделски производители, са посочени 21 бранша, както следва:

- бубарство,
- винено грозде,
- говедовъдство,
- гъбопроизводство,
- зайцевъдство и други дребни животни,
- зеленчукопроизводство,
- зърнени култури,
- картофопроизводство,
- лечебни и етерично-маслени култури,
- мед и пчелни продукти,
- овощарство,
- овцевъдство и козевъдство,
- оранжерийно производство,
- производство на биологични продукти,
- птицевъдство,
- свиневъдство,
- семепроизводство и посадъчен материал,
- технически култури,
- тютюнопроизводство,
- цветарство,
- ягодоплодни и черупкови.

В глава пета - Браншови организации на преработватели на земеделска продукция, са посочени секторите на сдружаване:

- мелничарство,
- преработка на биологични продукти,
- преработка на месо и месни продукти,
- преработка на мляко и млечни продукти,
- преработка на пчелни продукти,
- преработка на плодове, зеленчуци и ягодоплодни,
- производство на комбинирани фуражи,
- производство на растителни масла,
- хлебопроизводство и сладкарство.

В глава шеста се уточнява, че браншовите организации на производителите могат да бъдат признати за представителни, ако обединяват най-малко 30 на сто от фермерите от съответния бранш, а годишният обем на произведената от членовете им продукция е поне една трета от производството на сектора.

Същите изисквания са записани и за преработвателите.

Представителните браншови организации ще представляват и защитават интересите на своите членове пред местната власт и агроминистерството. Те ще участват в консултативни съвети към МЗХ, в разработването на стандарти и стратегии.

В глави седма и осма се определя как браншовите организации могат да се обединят на доброволен принцип в Камара на земеделските производители и Камара на преработвателите на земеделска продукция.

Законопроектът не засяга производителите на риба и аквакултури, сдружения на водоползватели, преработватели на тютюн и производители на цигарени изделия, за производството на бира и вино.

23:54ч. 28.03.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.