:

Фермери предупредиха премиера: Орязаните субсидии за гъски ще струват 130 млн. евро на бюджета

Фермери предупредиха премиера: Орязаните субсидии за гъски ще струват 130 млн. евро на бюджета

 

Националният съюз на земеделските кооперации алармира в отворено писмо до премиера Бойко Борисов, че орязаните с до 95% агроекологични субсидии ще доведат до загуби от 130 млн. евро за националния бюджет. Това са субсидиите за опазване на орли, лешояди, диви гъски и др. диви животни чрез различни агромероприятия. Писмото е изпратено и до вицепремиера и министър по еврофондовете Томислав Дончев, финансовият министър Владислав Горанов, министъра на земеделието Десислава Танева и шефа на комисията по еврофондовете в парламента Светлин Танчев. В писмото се подчертава, че намаляването на субсидиите, предприето от зам.-министърът на земеделието Васил Грудев, погазва четири еврорегламента, а загубите за хазната ще дойдат вследствие на спечелени съдебни дела от страната на фермерите. В писмото се посочва още, че грубото погазване на правта на фермерите може да доведе до спиране на цялата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. С копия от писмата AgroLife разполага.

"Обръщаме се към Вас с призив за реакция относно действия в Министерство на земеделието и храните от страна на ресорния зам. министър Васил Грудев, които излагат на риск над 130 милиона евро от държавния бюджет, ощетяват правата на фермерите и ще доведат до спиране на цялата Програма за развитие на селските райони 2014-2020", пише в писмото на Съюза на кооперациите.

В него се уточнява още, че в Програма за развитие на селските райони 2014-2020, одобрена от Европейската комисия, Министерството на земеделието и храните (МЗХ) разписа правила, изисквания и размер на ставки за подпомагане за мярка 10 „Агроекология и климат“. Общият бюджет предвиден за мярката е в размер на 223 милиона евро до 2020 година. При определяне на ставките за отделните направления в мярката са посочени конкретни суми в евро на хектар, които не са определени в размер от-до, а са фиксирани, съгласно изискванията за изготвяне и представяне на Програма за развитие на селските райони пред Европейската комисия.

Първоначално в Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., МЗХ публикува одобрените от Европейската комисия ставки за подпомагане на всяко отделно направление на хектар. В Наредбата не е предвиден механизъм за намаляване на ставките на хектар и е посочено, че подпомагането се предоставя до размера на одобрения за мярката бюджет – 223 милиона евро. Срокът за подаване на заявления за подпомагане за Кампания 2015 г. е от 04.03.2015 до 09.07.2015 г., като до този момент МЗХ не е уведомило кандидатите-земеделски производители, че има намерение да намали размера на подпомагане на хектар, след приключване на кампанията. За участие по направленията земеделските стопани са поели 5-годишен ангажимент и са извършили необходимите дейности – респективно са реализирали разходи по изпълнението им.

Впоследствие през месец август 2015 година, МЗХ публикува Наредба № 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., която е самостоятелна и отделна мярка от мярка 10 „Агроекология и климат“. В Заключителните разпоредби в текста се изменя друг самостоятелен поднормативен акт – наредбата за Мярка 10 „Агроекология и климат“, добавяйки преди всяка стойност на ставките за подпомагане думите „в размер до“, вместо „в размер на”.

От Съюза на кооперациите казват още, че разполагат с информация от служители на Държавен фонд "Земеделие", които посочват, че на 7 октомври зам.-министър Васил Грудев изпраща писмо до Държавен фонд "Земеделие", с което определя бюджети по мерките (без те да са определени в Наредба 7), като дава указания на ДФЗ да изплаща субсидии на бенефициентите в рамките на указаните от зам.-министъра бюджети.

"С това само по себе си неправомерно действие, МЗХ създава предпоставка за намаляване на сумите за подпомагане на декар. Самият факт, че тази промяна, засягаща над 3 млн. декара в България е извършена в заключителните разпоредби на друга наредба, а не чрез официално изменение на Наредба 7 по Мярка 10, не е обсъдена със заинтересованите страни и при пълна липса на прозрачност и публичност, връща състоянието на земеделието в България години назад, белязани със спиране на европейските фондове в сектора", възмущават се от съюза на кооперациите.

Планираният и одобрен бюджет по мярка 10 „Агроекология и климат“ е в размер на 223 млн. евро до 2020 година, като няма разграничение по отделните направления и тези средства са за мярката като цяло. Считаме, че предвиденият бюджет е напълно достатъчен за разплащане на всички стопани, заявили интерес към мярката до 2020 година включително, добавят оттам.

Как е погазен законът?

Нарушен е Законът за нормативните актове чл. 14. (3) „Не може да се дава обратна сила на разпоредби, които предвиждатphoto_verybig_1497481 санкции, освен ако те са по-леки от отменените.”

Нарушен е РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година алинея (22) от Преамбюла „Плащанията следва да допринасят за покриването на допълнителни разходи и пропуснати доходи, произтичащи от поетите ангажименти.“ Намаление на ставките за подпомагане няма да съответства на допълнителните разходи и пропуснатите доходи, произтичащи от поетите ангажименти.

Нарушен е РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година Чл. 28 т. 4. „Държавите членки се стремят да направят необходимото на лицата, които се задължават да извършват операции по тази мярка, да са предоставени необходимите знания и информация за изпълнението на тези операции. Те могат направят това, inter alia, посредством експертни консултации във връзка с ангажиментите и/или чрез обвързване на подпомагането по тази мярка с получаването на съответно обучение.” Наредбата е изменена без да бъдат информирани заинтересованите страни, че за ангажиментите, които доброволно поемат, ще бъде заплащано в пъти по-малко.

Нарушена е Наредба 7 Чл. 11. „Агроекологичните плащания се предоставят в рамките на предвидените финансови средства по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020 г.“ От текста е видно, че плащанията се съобразяват до бюджета на мярката като цяло, а не в рамките на бюджети по направленията на мярката. Също така в Наредба 7 ясно са описани хипотезите за намаляване на сумите за подпомагане „Чл. 17. (1) Финансова помощ за прилагането на агроекологичните дейности по съответното направление не се предоставя или се намалява, когато“, като в изредените точки не е разписано недостиг на средства по направление или друго, което да обоснове намаляване.

  "Остава неясно и неразбираемо, защо Министерство на земеделието и храните в лицето на ресорния зам. министър Васил Грудев променя размера на подпомагане на направленията по мярката и вместо да отговори на реалните нужди на стопаните в България, извършва действия, които ощетяват хиляди фермери. Произвола от страна на зам.-министър Васил Грудев ще доведе до загуба на повече от 130 млн. евро, които ще останат за сметка на държавния бюджет на България, поради неправилното прилагане на Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Над 3000 земеделски производители, кандидатствали по мярка 10 „Агроекология и климат” през Кампания 2015 се  очаква да заведат колективни искове срещу МЗХ и ДФЗ заради факта, че кандидатстват при ясно определени финансови условия, поемат агроекологични ангажименти, а реално се очаква да не бъдат компенсирани за това. За пореден път се повдига съмнение какви са подбудите да не се разплатят налични средства на фермерите в България и кой ще поеме политическата отговорност за нанесените вреди. Опитите на ресорния зам.-министър Васил Грудев да изменя одобрената Програма за развитие на селските райони без да спазва административните процедури и без диалог със заинтересованите страни погазва правата на фермерите в България и уронва престижа на администрацията в България, оставяйки усещането за личен интерес", заявяват от Съюза на кооперациите. 

От Съюза на кооперациите добавят - при липса на реакция от страна на Министерство на земеделието и храните ще предприемем действия по уведомяване на Европейската комисия за действията на ресорния зам.-министър Васил Грудев и опитите му да промени Програма за развитие на селските райони 2014-2020 в разрез с всички Регламенти и законови процедури, което ще доведе до одит и спиране на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 до изясняване на обстоятелствата.

16:15ч. 12.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.