Проекти от 4 април:

15 000 евро помощ за малки фермери

15 000 евро помощ за малки фермери

Време е малките земеделски производители да се подготвят за кандидатстване по подмярка 6.3 от Програмата за развитие на селските райони "Стартова помощ за развитие на малки стопанства", ако искат да се възползват.

По нея се предоставят 15 000 евро помощ на съществуващи вече стопанства със стандартен производствен обем (СПО) на стопанството от 2000 до 7999 евро.
Приемът на заявления ще стартира от 4 април 2016 г. и ще продължи до 1 май, според индикативния график на министерството на земеделието.

Плащанията по програмата са на два транша. Първият от 10 000 евро е веднага след одобрение на заявлението за подпомагане. Вторият - след като бъде проверено изпълнението на бизнес плана. Изпълнението на плана трябва да започне до 9 месеца след одобрението.

Кандидатите трябва да са:
- Регистрирани земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители
– С икономически размер на стопанството от 2000 до 7999 евро СПО
- Трябва да са получили минимум 33% от общия доход за предходната година от земеделски дейности
- Да представят документ за собственост и/или договор за аренда/наем за минимум 5 години

Не се подпомагат бенфициенти:
- Одобрени по мярка 112 "Създаване на млади фермери" от ПРСР 2007-2013 г.
- Одобрени по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР 2007-2013 г.

Кандидатстване с представяне на бизнес план:
- Състояние на земеделското стопанство;
- Инвестиции, дейности и мерки за икономическата жизнеспособност на стопанството
- Индикативни цели и резултати, които трябва да се постигнат като резултат към датата за втория транш от помощта.
- Цели - увеличаване на обработваемата площ в стопанството с минимум 20%, или увеличаване на броя на отглежданите животни с поне 20%. Също така увеличаване на икономическия потенциал на стопанството с минимум 2000 СПО.

Приоритетни направления за финансиране

- Отглеждане на едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;
- Производство в секторите плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури.
- Земеделско стопанство в необлагодетелстван район
- Биологично производство

 

РЕГИСТРИРАНИ ПРЕЗ 2016 Г. ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЪЩО ИМАТ ШАНС ЗА ФИНАНСИРАНЕ, СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ВИЖ МНЕНИЕТО НА НЕЙНИ ЕКСПЕРТИ)

13:34ч. 31.01.2016г.

Вие може да оставите първия коментар.