:

15 000 евро помощ и за регистрирани през 2016 г. малки фермери

15 000 евро помощ и за регистрирани през 2016 г. малки фермери

 

Земеделски производители, които се регистрират като такива през 2016 г. също ще могат да кандидатстват за безвъзмездно подпомагане с 15 000 евро по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на селските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Това твърдят консултантите от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) в отговор на запитване до ведомството по казуса.

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА, ЗА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ КАТО ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ, ВИЖТЕ ТУК

Според индикативният график на земеделското министрество приемът на проекти трябва да стартира от 4 април и да приключи на 1 май тази година.

За кандидатстване по подмярката се изисква бизнесплан и поемане на ангажименти за постигане на конкретни резултати. НССЗ безплатно изработва такива проекти. Право на подпомагане имат производители със стандартен производствен обем (СПО) на стопанството от 2000 до 7999 евро.

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПОМОЩТА ПО ПОДМЯРКА 6.3 ВИЖТЕ ТУК

Какво казват консултантите от НССЗ по повод конкретния казус, зададен под формата на въпрос към тях от земеделски производител, който е стартирал дейността си наскоро?

ВЪПРОС:
„Имам малко стопанство от зайци, през м. 12.2015 г. си регистрирах стопанството при ветеринар и всичко му е наред, през месец декември имам и получени доходи, които мисля да декларирам в годишната си данъчна декларация която ще подам през април 2016 г. Същинската ми регистрация като земеделски стопанин съм я започнала през м. 12.2015 г., но още не са ми издали зеления талон и не съм подала документи в НАП за самоосигуряване. Искам да кандидатствам по подмярка 6.3 ще бъда ли допусната, тъй като същинската ми регистрация ще се осъществи през януари, 2016 г? И мога ли да си декларирам дохода получен от земеделие получен през 2015 г. като физ. лице и да си внеса дължимия данък?“

ОТГОВОР на НССЗ:

„В отговор на зададените от Вас въпроси бихме искали да Ви информираме, че конкретните изисквания за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. ще бъдат определени в наредба за прилагане на подмярката. Наредбата предстои да бъде разработена. В нея ще бъдат уточнени по-подробно изискванията към регистрацията и осигуряването на земеделските стопани кандидати по подмярката. На този етап не се предвижда да има ограничения в срока за регистрация на земеделските стопани желаещи да кандидатстват по подмярка 6.3, т.е. ще могат да кандидатстват и земеделски стопани регистрирани през 2016 г. по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334.
Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) безплатно ще изготвя и проектите на кандидатите по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020г.

По отношение на втория Ви въпрос Ви информираме, че би трябвало да си декларирате получените доходи от земеделие и да внесете дължимия данък за тях. Съгласно чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (http://lex.bg/laws/ldoc/2135538631) регистрираните по Наредба 3/1999 г. земеделски стопани намаляват облагаемия си доход с 60 на сто за доходи от производство на непреработени продукти от селското стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност (за тях намалението е 40%). За нерегистрираните земеделски стопани - физически лица, намалението е с 40% за всички доходи от производство на непреработени продукти от селското стопанство."

 

09:00ч. 06.02.2016г.
T

Защо земеделски производители отглеждащи зайци, не им се да възможност да ползва и декларира ливади и пасище мери за косене.???

Tcvetanka Lazarova
08:43ч. 10.02.2016г.
К

Допустим ли е кандидат по мярка 6.3 след като е направил регистрация като ЗС през 2016, но за 2015 не е имал доходи от земеделска дейност. Т.е тепърва стартира земеделска дейност.

Красимир Георгиев
16:59ч. 11.02.2016г.

Оставете коментар: