По селската програма:

166 млн. лв. за инвестиции в преработка на продукти

166 млн. лв. за инвестиции в  преработка на продукти

Министерството на земеделието публикува за обсъждане Проекта на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Бюджетът на мярката е 166.2 млн.лв. Според документа, минималният размер на общите допустими разходи за един проект е  29 337 лв. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат, е 3 911 600 лв.

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ, в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта е 50% за проекти, представени от микро, малки или средни предприятия, включващи инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти в продукти, попадащи в обхвата на приложение  № I от Договора или памук. То е 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от големи предприятия.

Интерес представлява раздел 21.2 Оценка на административно съответствие и допустимост, който е нов.

Също така важен е и раздел 22 – „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“, които ще помогнат на потенциалните кандидати да преценят в начален етап доколко е устойчива идеята им.

Сред критериите за допустимост (раздел 13.2), прави впечатление че планираният размер на произведената от кандидата продукция трябва да покрива най-малко 50% от капацитета на преработвателното предприятие за подпомаганата дейност по технологичен проект. За финансиране не могат да кандидатстват земеделски стопани, които са получили финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз.

Тъй като документът се обсъжда, писмени предложения и коментари по могат да се изпращат до 03 февруари т.г. наrdd@mzh.government.bg.

17:42ч. 29.01.2018г.

Вие може да оставите първия коментар.