Възможности::

166.4 млн. лв. за професионалните училища в земеделието от ЕС

166.4 млн. лв. за професионалните училища в земеделието от ЕС
Професионалните училища в системата на земеделието ще могат да усвоят общо 166,4 млн.лв по оперативна програма “Региони в растеж” на ЕС.
 
За евросредствата могат да кандидатстват училища с профил: „Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“ и „Професионални гимназии с изключение на доминиращите направления Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“. Това става ясно от обява, публикувана в правителствения портал eufunds.bg
 
Средствата са от приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и има за цел създаване на условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалните училища от национално и регионално значение.
 
Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 12.12.2015 г. (включително) на следната електронна поща:oprd@mrrb.government.bg
14:20ч. 02.12.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.