:

195 хил. лева коледни бонуси от агенцията по рибарство (ИАРА)

195 хил. лева коледни бонуси от агенцията по рибарство (ИАРА)

 

Предстои светкавично предколедно усвояване на 195 хил. лв. без ДДС от европрограмата за рибарство. Схемата, по която ще се случи това обаче навява съмнения за нередности. И звучи като предоставяне на коледни бонуси за неизвестен (засега) получател.

Видно от регистъра на обществените поръчки, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) е обявила на 26 и 27 октомври три сходни като параметри обществени поръчки за услуги, свързани с проучване на производството, пазара и потреблението на риба и изработване на брошури за добри и лоши практики.

Вероятно никак не е случайно, че и трите са на една и съща прогнозна стойност – по 65 хил. лева без ДДС. При търговете за услуги прагът, над който задължително се прилага Закона за обществените поръчки, е 66 хил. Затова в конкретния случай неговите правила няма да се прилагат, а е необходимо единствено отправяне на публична покана. Обичайният срок при публичната покана, в който се подават оферти, е седем работни дни. Веднага след това офертите се отварят. Особеното е, че възложителят може да изпрати поканата и до избрани от него лица. По този начин дори никой да не види обявлението в официалните регистри, избрани фирми ще бъдат осведомени.

Друга особеност при този ред е, че когато няма оферти възложителят може да започне преговори за поръчката с избрана от него фирма.

 

Всички данни в едно

 

Едната поръчка е за услуга с предмет: „Систематизиране на данни за сектор Рибарство”.

Целта е описана като „събиране и систематизиране на всички съществуващи данни за сектора - по цялата верига за доставки, както и макроикономически и статистически данни за анализ на сектора като цяло. Описание на методиките за събиране на данни и периодичността на тяхното събиране. Препоръки за допълване на методиките с оглед пълна и обхватна картина на сектора и динамиката на неговото развитие.“

Срокът на изпълнение на договора е до 15.12.2015 г. Как се събират „всички съществуващи данни за сектора“ за около 20 работни дни? Под всички би следвало да се разбира данни от Националният статистически институт за производство, внос и износ, от Агенция „Митници“, НАП, Министерството на земеделието и храните, Агенцията по безопасност на храните, самата ИАРА и вероятно още институции. Винаги е възможно, разбира се, някой любител на данните да ги е събирал като хоби досега. Или пък самата ИАРА, но тогава не е ясно защо трябва да плаща за тях.

Интересни са и критериите за оценка. Според тях 80% тежест ще има качеството и пълнотата на техническата оферта на кандидата, а цената – 20%.

А под качество и пълнота е посочено: „Разбиране на предмета на поръчката“, което ще дава 30 точки. Организация на работа, подход и методология са 50 точки, индикативна програма за управление на ангажимента – 20.

Е, трудно ще се намери някой, неразбрал предмета на поръчката, щом я прочете.

 

Проучване на бързи обороти

 

Друга от поръчките е озаглавена: „Наемане на външна организация, която да извърши проучване с цел оценка на наличието на свръхпроизводство на аквакултури в България“.

В значителна част предметът на тази поръчка припокрива предходната.

Описано е, че се търси външен изпълнител, с опит в извършването на маркетингови проучвания и анализ на статистическата информация за пазара на риба и рибни продукти. Той трябва да извърши актуална оценка за наличие на свръхпроизводство на аквакултури в България за 2014 г. на база на икономическите данни за сектора: консумация, производство, стопански улов, внос и износ на риба и рибни продукти, цени, заетост в сектора и др.

Излиза, че по едно и също време един изпълнител трябва да събере и систематизира всички налични данни (предходната поръчка), а друг да направи анализ на наличните данни (при втората поръчка), които друг систематизира в същия момент.

И при тази поръчка срокът на изпълнение е до 15 декември 2015 г. Само за двайсетина дни изпълнителят трябва да проведе национално представително извадково статистическо изследване за потреблението на риба и рибни продукти от домакинствата в България (в домашни условия и в заведенията за обществено хранене) и за потребителските предпочитания за 2014 – 2015 г.

Следваща задача е извършване на актуална оценка за наличие на свръхпроизводство на аквакултури в България за 2014 г., на база на икономическите данни за сектора и др.

Изпълнителят трябва да изготви и два доклада.

При оценката предимство отново има техническата оферта с 80% тежест. Тук обаче „разбиране на предмета на поръчката“ дава само 20 точки към техническата оферта.

 

Добри и лоши практики

 

За финал третата поръчка е с предмет: Разработване на наръчник с добри практики и често срещани грешки при подготовка и изпълнение на проекти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007 – 2013“.

По нея всъщност трябва да се направи един сборник с добри практики и един наръчник за допусканите грешки.

Тук не е посочен срок за завършване.

Но отново голяма тежест при оценяването има критерият „Разбиране на предмета на поръчката“.

Надали тези три примера на обществени поръчки, с които се усвояват европари, ще намерят място в наръчниците като добри практики. Но със сигурност няма и да са при допусканите грешки.

 

07:30ч. 02.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.