Равносметка:

5,2% е ръстът на брутната добавена стойност в селското стопанство през 2014 г.

5,2% е ръстът на брутната добавена стойност в селското стопанство през 2014 г.

Балансираното развитие в аграрния отрасъл и приоритизирането на интензивните сектори ще бъдат едни от основните цели на Министерството на земеделието и храните през 2016 година.

Това е записано в одобрения от Министерски съвет Аграрен доклад за 2015 година, съобщиха от правителствената информационна служба. 

Секторите животновъдство, зеленчукопроизводство, трайни насаждения и биологично производство ще продължават да бъдат подпомагани чрез използване на възможностите по Първи стълб на Общата селскостопанска политика и чрез мерките на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Чрез прилагане на директните плащания и Програмата ще бъдат подпомогнати и младите и дребни земеделски стопани за увеличаване на производството и навлизането им на пазара, чрез което да се увеличат и доходите в сектор „Земеделие”.

Друг приоритет е улесняването на достъпа на земеделските производители до пазарите, като късите вериги за доставки на храни ще бъдат стимулирани.

За подобряване на пазарните позиции чрез европейско и национално финансиране ще бъде подпомагано и създаването на групи и организации на производители. Освен мярката за общините в Програмата, местното развитие на селските райони ще се подпомага и чрез прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие (ЛИДЕР).

Статистическите данни в Аграрния доклад показват, че брутната добавена стойност, създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство” през 2014 г., е 3,722 млрд. лв., като това е ръст от 5,2% в реално изражение спрямо предходната година. Според предварителни данни, през първите две тримесечия на 2015 г. този показател нараства с 5,1% и с 2,8% спрямо съответните тримесечия на предходната година.

През миналата година износът на селскостопански стоки намалява с 9% спрямо 2013 г., докато при вноса се отчита леко увеличение с 1,4 на сто.

Въпреки това обаче търговско салдо в аграрната търговия на страната остава положително и запазва високите си нива от предходните години – 1,6 млрд. щатски долара. По предварителни данни, през първото полугодие на 2015 г. салдото в търговията с аграрни стоки нараства с 29% на годишна база до 346,8 млн. долара, като водещи групи продукти в структурата на селскостопанския износ на страната както през 2014 г., така и през първите шест месеца на 2015 г., остават житни растения, маслодайни семена, тютюн и тютюневи изделия.

Данните от доклада показват още, че по схемите за директни плащания и националните доплащания за 2014 г. (без мерките от Ос 2 на ПРСР) към края на май 2015 г. са оторизирани средства в размер на 1,440 млрд. лева. Към края на 2014 г. общо договорените публични средства по ПРСР 2007-2013 г. са в размер на 6,464 млрд. лв. (104,3% от бюджета на Програмата).

Общо извършените плащания по ПРСР възлизат на близо 4,666 млрд. лв. (75,3% от бюджета), от които 4,429 млрд. лв. – към крайни бенефициенти, и 236,8 млн. лв. – по схемата за гаранционен фонд.

В подкрепа на земеделските производители в страната през 2014 г. са предоставени близо 192 млн. лева под формата на държавни помощи, в т. ч. 98,5 млн. лева са изплатени по схеми за държавни помощи от ДФ „Земеделие”, 50,4 млн. лева – чрез преотстъпване на корпоративен данък с цел инвестиции в земеделските стопанства, и 43,1 млн. лева – по схема за намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство, чрез система от ваучери за гориво

11:46ч. 18.11.2015г.

Вие може да оставите първия коментар.